Du er her:

articleimage

Fra joggedagen 2015

Andre tegn på kvalitetsfremmende arbeid i skolen

Eksempler på ulike tiltak som bidrar til å fremme trivsel, læring, mestring og utvikling på Alstad barneskole.


Alstad barneskole

   Læring og trivsel – et felles ansvar

TRIVSELSPLAN

 

Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Alstad barneskole


 

 

Hva

Hvorfor

Hvordan

Når

Ansvarlig

1

Lyttering

Nærhet

Øker samholdet

Fokus

Lytte til andre

Kunne se hverandre i øynene

Elevene samles ved gjennomgang av tema osv.

Der det er naturlig i undervisningn

Lærer som har læringsøkten

2

Trivselsledere

Ulike lekeaktiviteter. Fremmer økt trivsel og trygghet. Aktive barn mobber ikke.

Elever på 4.-7.trinn kurses i ulike leker. Trivselslederne leder og veileder leken.

3 dager i uken i aktivitetstimen

Elever i samarbeid med en voksen (Lone)

3

Oppstart kl. 8.15-8.30

Rolig inngang for elevene som gir en rolig start på dagen.

Voksne til stede som ser barna og bygger relasjoner.

Alle lærerne er ute på klasserommene

kl.8.15-8.30 på klasse-

rommene

Alle

4

Aktivitetsdager/

utedager

Felles opplevelser bygger opp om et godt miljø

skidager, idrettsdager, fotballkamp mellom lærer/elever, turdager, joggedag mm.

Hele året

Lærerne

5

Klassetrivsel.no

For å undersøke forholdene i klassen. For å være i forkant og styrke relasjonene og forebygge mobbing.

Gjennomføres digitalt

To ganger årlig (september og januar)

Læreren

6

Elevråd

Opplæring i demokrati og elevmedvirkning.

Velges fra hver klasse på trinn fra 4.-7.trinn. Elevene får tid i klassen til å informere

Månedlige møter eller mer

Inspektør og lærerne

7

Læringsvenner

En læringsvenn er en drøftningspartner i klassen. Elevene lærer av hverandre, både den som lærer bort og den som blir forklart. Samarbeidspartnere.

Lærer bestemmer og organiserer

 

Lærer

8

Lekevenner

Alle elevene har noen å være sammen med.

elevene blir kjent med flere

Lærer bestemmer og organiserer

1.-4.trinn

Lærer

9

Elevsamtaler

Samtale mellom lærer og elev om faglig og sosial utvikling.

For å fremme læring og trivsel

Fortløpende.

Minst to ganger årlig

Lærer gjennomfører

10

Sangstund

Fellessamlinger

Øve på å delta på samlinger

Øve på framføring.

Øve på å lytte(være publikum)

Skape samhold og fellesskap.

Tradisjon

Stille inngang og utgang.

dannet applaus

Stillhet under forestillingen

Ved fellessamlinger i gymsalen

Alle

11

Fadderordning

Skape trygghet. Elevene får en relasjon til hverandre. De eldre elevene overfører gode holdninger og er forbilder for de små.

Elevene leker og jobber sammen. Etableres mellom 1. trinn og 5. trinn. Fortsetter mellom 2.-6.og 3.-7.

Starter første skoledag. Turer, arbeidsøkter og i uformelle sammenhenger (utetid)

Læreren

12

Foreldreavtale

For å bevisstgjøre og forplikte foreldrene i samarbeidet om et godt psykososialt miljø på skolen

Foreldrene skriver under på avtalen i første klasse.

Underskrives i 1.klasse. Repeteres i 3., 5. og 7. trinn

Rektor og lærere

13

Elevarrangører

Er også kalt kulturverter. Skaper gode rammer rundt arrangementer. Elevene læres opp i å arrangere

Kursing og oppdrag ved skolebesøk

Ved kulturarrangement på skolen

Inspektør

14

Sommer-

avslutning for alle elever og foresatte.

Skape fellesskap for skolen

Ute i skolegården +utstilling.

Alle trinn bidrar.

Siste uke før sommerferien

Alle

15

Mobilskole-

melding. sms-system.

Bedre og enkel kommunikasjon mellom skole og hjem

Alle foresatte har tilgang

Hele døgnet

Ledelsen, lærere og foreldre

16

Foreldre-

aktiviteter på alle trinn

Et ledd i å utvikle og forbedre vennskap og det sosiale miljøet på trinnene.

Skaper gode sosiale nettverk mellom foreldre og barn.

Foreldre arrangerer, lærere kan hjelpe til med gruppesammensetning og mobilskolemelding ved behov

Minst to aktiviteter pr. år.

Foreldre

17

Samarbeid skole  - sfo

Skape en helhetlig dag for elever fra 1.-4.trinn

Gjennom overlapping skole/sfo ved bruk av samme fagarbeider gjennom hele dagen

Hele året

Hele personalet

18

Inspeksjon/ tilsyn

Synlige voksne skaper trygge rammer. Ungene skal vite at det er en voksen de kjenner som er ute. Lett å få hjelp

Vi overlapper spisepauser og passer på at det er minst en voksen fra trinnet ute.

Alle dagene

Trinnet. Hver enkelt lærer.

19

Aktivitetstimen

Legge til rette for en aktiv skoledag som har positive effekter for læringsmiljøet, læringsutbyttet og for fysisk/psykisk helse.

Ute i skolegården.

Trivselsleker.

Tre ganger i uka

De som har inspeksjon