SKOLE/HJEM-SAMARBEID

I Kunnskapsløftet (K06) heter det at skolen skal støtte hjemmet i oppdragelsen av en ny generasjon og forberede de unge på oppgaver i samfunnet. Det står videre at foreldrene/foresatte har hovedansvaret for dette arbeidet, men at skolen skal bidra og har et særlig ansvar for at et godt samarbeid kommer i gang.

Hjemmets ansvar og skolens ansvar

Fra stortingsmelding nr 30 ”Kultur for læring”. Vedtatt av Stortinget juni 2004

De foresatte:

–          har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne og forutsetninger.

–          har ansvar for daglig omsorg.

–          har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning.

–         skal se til at barna gjør sine lekser, men skolen kan ikke forutsette at de foresatte har kompetanse til å gi barna faglig hjelp.

–          skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon.

–          har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne for at skolen skal kunne 

            ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring.

–          skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekter dette.

 

Skolen:

–          har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen.

–          skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte  har.

–         skal dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling.

–         skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

–          skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna.

–          har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene.

–          skal lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet.

–          Lærere skal være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig informere foresatte om elevens skolesituasjon, trivsel og læringsutvikling.

Foreldremøter

Foreldremøter avholdes trinnvis. Dette er et møte mellom alle foresatte og kontaktlærerne på trinnet. Foreldremøtene avholdes til vanlig i august/ september og i april/mai. Tema for møtet er skolesituasjonen for trinnet.

Pedagogene har ansvar for å ivareta foreldrene på en slik måte at de blir kjent med hverandre som foreldregruppe.

 

Kontaktlærere er ansvarlig for at møtene gjennomføres.   Foreldremøtene arrangeres i samarbeid med foreldrekontaktene. Alle kontaktlærere møter på foreldremøter. På første møte på 1. klassetrinn møter hele personalet på 1. klassetrinn skole og SFO. På 2.-3. trinn møter kontaktlærere og  baseleder SFO eller SFO-leder. På foreldremøtene på 5.-7. trinn møter kontaktlærere. På et av møtene møter skolens ledelse (fortrinnsvis på høstmøtene).

         

Hvert klassetrinn skal ha en protokoll med referat fra foreldremøtene. Kontaktlærer på trinnet er ansvarlige for at det skrives referat og samles i egen perm som følger trinnet.

 

Det inviteres til et temamøte pr år der alle foresatte blir invitert til fellesmøte. Ansvarlig for dette møtet er skolens ledelse og FAU-styret.

 

       Kontaktmøter

Kontaktmøter avholdes til vanlig to ganger pr skoleår. I okt/nov og i mars/april. Dette er et møte mellom kontaktlærer, foresatte og elev. Dersom det er ønskelig kan andre enn kontaktlærer fra skolen være med på møtet. For elever som også er i SFO, vil forhold i SFO-tid tas opp i kontaktmøtet.

 

Elever og foresatte skal ved innkallingen til kontaktmøte forberede seg etter oppsatt plan som leveres til kontaktlærer noen dager før møtet avholdes slik at kontaktlærer kan forberede det elevene/foresatte ønsker å ta opp på møtet.

 

Det foreligger skriftlig dokumentasjon fra alle kontaktmøter. Denne dokumentasjon ligger i elevens mappe som foresatte skal være kjent med og ha innsyn i.

 

 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU

 

Det velges 1 foreldrekontakt og 1 vararepresentant for hver elevgruppe.  Foreldrekontaktene er foreldrenes tillitsvalgte og utgjør skolens FAU.  De skal bidra til at både foreldre og elever deltar aktivt i arbeidet for å skape et positivt skolemiljø. 2 representanter fra FAU skal delta i SU.

 

Foreldrekontaktenes arbeidsoppgaver

En foreldrekontakt er en representant for foreldrene, valgt av og blant foreldrene til barn på sammen trinn. Foreldrekontaktene på trinnet er et bindeledd mellom skolen/kontaktlæreren og foreldrene i gruppa.

           

Foreldrekontaktene skal i samarbeide med kontaktlæreren og de øvrige lærerne skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for læring.

 

Ved Alstad barneskole er foreldrekontaktene på trinnet ansvarlig for å

arrangere minimum to arrangement for hele trinnet pr år. Foreldre-

kontaktene setter opp plan for aktivitetene og sørger for at disse

gjennomføres. Aktivitetene skal være samlende og enkeltelever skal

ikke utelates. FAU ønsker familieaktiviteter slik at familiene skal

blir kjent med hverandre.

 

Det er viktig at alle elevene på trinnet får samme tilbud, selv om ikke

aktivitetene gjennomføres samtidig.

 

Tips til aktiviteter; spillekvelder, turer i skog og mark, karneval,

underholdningskvelder, overnattingsturer, guttekvelder, jentekvelder,

lommelykttur, etc. Vi ønsker ikke aktiviteter som juleball, halloween, LAN-

samling. Evt. filmer og spill som er i bruk må være beregnet for aldersgruppen

som er invitert til aktiviteten.

 

Ved skolen vår kan foreldrekontaktene kontaktes av både foresatte og skolen dersom enkeltelever holdes utfor/mobbes. Foreldrekontaktene kan være en ressurs i foreldregruppa for å inkludere elever i fritidsmiljøet.

 

Taushetsplikt

Det er taushetspliktbestemmelsene i Forvaltningsloven (§13) som gjelder i skoleverket. Taushetsplikten gjelder både for de ansatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer, skolearrangement, besøk på skolen, etc.

 

 

 

FRA OPPLÆRINGSLOVEN

 

         § 11-4.  FORELDRERÅD VED GRUNNSKOLAR

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.  Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, og leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval.  Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet.  Leiaren for samarbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

         

         §11-1. SAMARBEIDSUTVAL VED GRUNNSKOLAR

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for  foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen.  Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen.  Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

         Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg  i alle saker som gjeld skolen.

Dersom Samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet.  Kommune kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter §11 i kommunelova.  Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i styret.  Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine.  Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.

                  

         §11- 2. ELEVRÅD VED GRUNNSKOLAR

         Ved   kvar grunnskole skal det for klassetrinna 5-7 og for klassetrinna 8-10 vere eit elevråd med ein representant for kvar klasse.  Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Eit medlem av undervisningspersonalet ved skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet.  Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.  Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten.  Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller  rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø.  Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

         

         

         § 11-3.   KLASSERÅD I GRUNNSKOLEN

For kvar klasse i grunnskolen skal det vere eit klasseråd der alle elevane er medlemmer.  Klassestyraren skal vere støtte for klassen i klasserådsarbeidet.  Klassestyraren har møte- og talerett.

Klasserådet skal fremje interessene til elevane i klassen og saman med lærarane og foreldre arbeide for å skape godt miljø i klassen.  Klasserådet skal uttale seg i saker det får frå elevrådet.