Du er her:

Rektor`n har ordet:

articleimage

Rut-Nina Ostad

Skolens verdier, kjennetegn, tradisjoner og fokusområder:

Som skole i Bodø kommune er vi en skole for fremtiden og vi har fokus på å utvikle kompetanser hos elevene som de trenger i det samfunnet de lever i og det de skal ut i etter endt skolegang.  Alstad barneskole satser spesielt på samarbeid, problemorienterte læringsmetoder, bruk av digitale verktøy i læringsarbeidet og godt skolemiljø for alle. Vår visjon er læring og trivsel - et felles ansvar.

Arbeidet på Alstad barneskole er godt forankret i opplæringslov og læreplanverk. Læringsplakaten legger viktige føringer for arbeidet på Alstad barneskole. Denne sier blant annet av Alstad barneskole skal gi alle elevene like gode muligheter for å utvikle evner og talent både alene og sammen med andre. Vi er opptatt av lærelyst, nysgjerrighet og elevene  øver på å være utholdende  i arbeidet. For oss på Alstad barneskole er det viktig å utvikle elevenes læringskompetanse ved å lære dem ulike læringsstrategier og tenke kritisk.

I arbeidet på Alstad barneskole skal egen identitet styrkes i god samhandling med de andre og vi ser på forskjellighet som en styrke i å utvikle fremtidens kompetanser.

 

 

Hvordan jobber skolen med kvalitetsfremmende arbeid for å sikre at elevene trives, lærer, opplever mestring og utvikling på skolen? 

Arbeidet på Alstad barneskole er godt forankret i skoleeiers styringsdokumenter. Vi jobber målrettet  og strukturert med å videreutvikle kvaliteten ved å være i ulike dialoger . Skolen gjennomfører også målrettete tiltak i de ulike personalgruppene for å gjøre arbeidet enda bedre i klasserommene.

 

Eksempelvis gjennomfører vi ulike undersøkelser som får konskekvenser for videre arbeid og satsningsområder. Dette arbeidet foregår på flere nivåer. I FAU, i personalgrupper, elevråd, elevgrupper. Skolen har også tradisjon for å gjennomføre elevkonferanse der alle elever drøfter sentrale tema som har betydning for deres faglige og sosiale læringsutbytte.

Kommentarer til skolens resultater?

Skolen har en forventning om å skape gode resultater. Skolen har et godt utdannet personale, med lang erfaring. Vi har et stabilt personale og vi har lavt sykefravær. Dette gir gode muligheter til å utvikle kvaliteten på arbeidet som igjen har betydning på resultatene. Skolen ligger i et byområde der det er lite gjennomstrømming av elever og dette medfører stabilitet i elevmassen. Foreldre

 

Hvordan følges resultatene opp?

Resultatene blir presentert og drøftet i ulike personalgrupper. Det er også viktig for skolen å være i jevnlig dialog med den enkelte eleven og forelder om den elevens utvikling faglig og sosialt. Skolen ledelse presenterer resultater for FAU en gang pr år. Her presenteres blant annet resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen, tilsynsrapporter og økonomisk resultat fra året før.

Hvilke resultat er skolen mest fornøyd med?

Skolen er fornøyd med at vi har stabilt gode resultater på flere områder. Vi er fornøyde med at elever og foreldre melder om trivsel og godt læringsutbytte. Vi er også godt fornøyd med at mange melder tilbake at skolens personale er tilgjengelig for å drøfte og løse problemstillinger som oppstår.